Projekt: Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Husitská č. p. 78, Krupka

V období od 09/2017 - 08/2018 byl realizován projekt rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi AGAPÉ.

IROP_CZ_RO_M_M RGB (2)

Projekt: Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Husitská č. p. 78, Krupka

Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002211 Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu, 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1

Realizátor projektu: Město Krupka Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce budovy azylového domu AGAPÉ I a její nové vybavení nábytkem, tak aby vyhovoval požadavkům z hlediska dispozičního a kvalitativního a aby odpovídal moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. Zajištění služby usnadní uživatelkám soc. služeb cestu do plnohodnotného života v budoucnosti. Dojde zároveň k odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony.

Cíl projektu: Primárním problémem, k jehož eliminaci má realizace projektu přispět, je snižování nerovností, podpora sociálního začleňování a ve finální části také zvyšování zaměstnanosti z řad osob, které byly sociálně vyloučené, či byly ohroženy sociálním vyloučením nebo osob, které se nacházely v bytové nouzi. To vše se děje v souladu s myšlenkou, že prostředky vynaložené na prevenci sociálně patologických jevů na jedné straně, představují na straně druhé uspořené prostředky v souvislosti s represemi, vymáháním práva, uplatňováním sankcí, odstraňováním škod, výdaji na zdravotní péči atp. Úspěšnost takovéto prevence podmiňuje celá řada, mnohdy zdánlivě nevýznamných faktorů, na jejichž pozitivní ovlivnění se projekt zaměřuje.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude vznik rekonstruovaného centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. stol. a nárokům dle příslušných předpisů a dokumentů. Zvýšení úrovně kvality je spatřován ve vzniku vlídného, moderního a komfortního prostředí. Centrum bude dispozičně odpovídat potřebám a kapacitně vyhovovat požadavkům. Nabídne plně vybavené prostory vyznačující se odpovídajícím komfortem a atraktivitou, ale také účelností a funkčností.

Dílčí cíle: -zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či soc. vyloučením ohrožených; -zvýšení kvality poskytování soc. služeb v regionu s vysokou koncentrací ohrožení bytovou nouzí -vybudování zázemí pro pracovníky a klienty -zvýšení materiálně technické základny žadatele ve standardech 21. stol. -odpovídající pozitivní vliv na proces soc. inkluze a sociální patologie ve spol. -zvýšení zaměstnanosti z řad CS.

Předpokládaná doba realizace projektu: 09/2017 – 08/2018

Předpokládaná výše dotace: 13 979 278,80 Kč

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Fotky

6. ledna 2013

TS 2013